15.08.2011

Terapia SI prowadzona jest po wcześniejszych kompleksowych badaniach dziecka, które wykonuje wykwalifikowany terapeuta SI.
Terapia SI polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących zmysły. Terapeuta SI bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia.

Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt tj: podwieszana platforma, huśtawka, konik, deskorolka, równoważnia i in. oraz różne materiały do stymulacji dotykowej, wzrokowej, węchowej, smakowej.

Terapia SI trwa najczęściej od 6 do 24 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach nawet kilka lat. Sesje odbywają się 1-2 razy w tygodniu. Czas trwania terapii i intensywność sesji zależy od stopnia nasilenia zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz tempa postępów dziecka.

Po ok. 4-6 miesiącach przeprowadza się powtórną diagnozę. Rediagnoza pozwala szczegółowo porównać wyniki z testów, które uzupełnione o obserwacje terapeuty i rodziców dają lepszy obraz postępów i wskazują na możliwości zakończenia terapii, ewentualnie dają wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem.